Bases del Concurs El Nostre Patrimoni

1. Empresa Organitzadora

Editorial Premsa Valenciana, S. A., amb domicili en carrer Traginers núm. 7, València inscrita en el Registre Mercantil de València, organitza en les dates indicades a continuació, el concurs de fotografia El Nostre Patrimoni, d'acord amb les clàusules que a continuació es detallen.

2. Participants

Podran optar al concurs les persones majors de 18 anys, qualsevol que siga la seua nacionalitat o procedència, sempre que les FOTOGRAFIES que presenten s'ajusten a les estipulacions de les presents bases, siguen originals, inèdites i no hagen estat premiades anteriorment en cap altre concurs. Qualsevol concursant pot enviar quantes fotografies desitge.

No podran participar els empleats de qualsevol de les empreses d'Editorial Prensa Ibérica, ni els seus familiars en primer grau.

3. Objectius

L'objectiu principal és valorar el patrimoni material i immaterial de la Comunitat Valenciana perquè els lectors de Levante-EMV, tant de web com de paper, coneguen les zones més emblemàtiques declarades Patrimoni de la Humanitat.

El concurs El Nostre Patrimoni premiarà les 12 millors fotografies realitzades en un dels 8 llocs/coses Patrimoni de la Humanitat de la CV o relacionada amb ells.

A més, es premiarà també la foto més votada.

4. Presentació de les fotografies

El dia 30 de juny el periòdic Levante-EMV publicarà un suplement especial dedicat al Patrimoni de la Comunitat Valenciana. Esta publicació servirà de base perquè els participants sàpiguen quins són els llocs i coses que han rebut este esment.

Cada concursant pot enviar quantes fotografies considere sempre que siga el fotògraf de les mateixes i que estiguen relacionades amb algun dels llocs/coses que són patrimoni cultural de la humanitat a la Comunitat Valenciana:

4.1. Art rupestre de l'arc mediterrani (CV)

4.2. El Misteri d'Elx (Alacant)

4.3. Les Falles (València)

4.4. La dieta mediterrània (CV)

4.5. El palmerar d'Elx (Alacant)

4.6. La Mare de Déu de la Salut (València)

4.7. La Llotja de la Seda (València)

4.8. El Tribunal de les Aigües de la Vega (València)

4.9. El Museu Escolar de Pusol (Elx)

El termini per a la presentació de les fotografies s'obrirà el 30 de juny de 2017 i es tancarà el 20 de setembre de 2017.

5. Manera de participar

Per participar els concursants hauran d'emplenar el formulari que apareixerà a la pàgina web d'Editorial premsa Valenciana, S.A. (www.levante-emv.com) amb les dades personals sol·licitades i haurà de pujar la fotografia que presenta al concurs.

La fotografia haurà de tenir una resolució de 2 MB màxim i s'hauran d'enviar en format jpg.

Les fotografies guanyadores hauran de fer-se arribar, posteriorment, en una resolució òptima per a la seua publicació.

Les fotografies participants en el concurs s'allotjaran en una galeria dins del propi site del concurs amb les dades (títol i autor) de les mateixes, amb la finalitat que tots els participants puguen anar veient quin és la participació.

6. Durada

L'admissió de fotografies comença el 30 de juny de 2017 i es tancarà el 20 de setembre de 2017. Pel fet de presentar-se al concurs, els participants accepten les presents bases i no podran retirar ni modificar la seua obra una vegada enviada. Queden exclosos tots aquells que arriben amb posterioritat a esta data.

El 24 de setembre de 2017 s'iniciarà el termini de la votació popular, que finalitzarà el 8 d'octubre de 2017.

Posteriorment, un jurat professional seleccionarà les 12 millors fotografies.

Una vegada fet pública la decisió, els originals no premiats i les seues còpies seran destruïts sense que càpiga cap reclamació en este sentit.

7. Elecció de guanyadors

Les fotografies no podran incomplir la legislació aplicable, contenir imatges obscenes o atemptar contra drets de tercers i, en particular, infringir drets de propietat intel·lectual i/o industrial, contenir obres, imatges i/o llenguatge que pogués atemptar, contra la moral, bons costums, ordre públic, honor, intimitat o pròpia imatge, privadesa de les persones o contra drets de la infància. Els organitzadors es reserven el dret de retirar de la Promoció totes aquelles fotografies que no complisquen amb tals requisits així com altres que continguen informació o referències errònies, inexactes, falses o no contrastades.

Hi haurà un jurat popular, que votarà per triar la fotografia més votada, i un jurat professional, que triarà les 12 millors fotografies.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

8. Premis

El concurs tindrà dues etapes.

Una vegada s'haja tancat el termini de presentació de fotografies, s'obrirà el termini de la votació popular.

La votació popular es realitzarà del 24 de setembre al 8 d'octubre, tots dos inclusivament. La fotografia que aconseguisca més vots serà la guanyadora absoluta i es donarà a conéixer en un acte organitzat per a tal fi.

El premi per a la fotografia més votada serà un telèfon móvil.

A més, de totes les fotografies participants en el concurs El Nostre Patrimoni se seleccionaran les 12 millors, d'acord amb el criteri del jurat compost per:

  • Un fotògraf de reconegut prestigi
  • Un representant del periòdic Levante-EMV
  • Un representant de Consum
  • Un representant de l'Agència Valenciana de Turisme

El premi per als 12 autors de les 12 fotografies seleccionades pel jurat serà compondre cadascuna de les 12 fulles dels 12 mesos del calendari del 2018 que el periòdic Levante-EMV editarà. També es donaran a conéixer en la festa organitzada per a tal fi.

Este calendari es lliurarà, de forma gratuïta o amb un sobre cost mínim, en la 2a quinzena del mes de desembre del 2017. Per a açò, es realitzarà la corresponent campanya de comunicació, on fotografies i autors seran part imprescindible d'esta campanya.

A més, cadascun dels 12 guanyadors obtindrà un val de 100 euros per a comprar en establiments Consum.

Finalment, cadascun d'ells rebrà també una càmera 360º.

9. Dades personals

Els participants consenten expressament la utilització del seu nom i cognoms i nom d'usuari, en la forma i mitjans que els organitzadors estimen convenient, amb la finalitat de donar-los a conéixer en la seua condició de Guanyadors o mers participants en la Promoció. Específicament, els noms, cognoms i noms d'usuari dels Guanyadors es publicaran en la Web, així com en els perfils oficials del Canal en xarxes socials.

Les dades personals dels participants subministrats mitjançant els Formularis en l'àmbit de la Promoció, se sotmetran a la Política de Protecció de Dades d'Editorial Premsa Valenciana, S.A. (http://www.levante-emv.com/servicios/legal/aviso-legal.html, "Avís Legal") i el seu tractament estarà subjecte a la llei espanyola. En particular, i excepte manifestació en contrari en el termini de trenta (30) dies, el participant autoritza que les seues dades s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de titularitat d'Editorial Premsa Valenciana amb finalitats promocionals i publicitaris, i accepta expressament el tractament d'estes dades i la seua cessió, encara internacional, a empreses del grup d'Editorial Premsa Valenciana. En tot cas, l'afectat gaudirà dels drets que la legislació aplicable li reconeix en relació amb les seues dades (accés, rectificació, oposició i cancel·lació) amb la mera comunicació a este efecte dirigida a: lopdlevante@epi.es

10. Propietat Intel·lectual

Per al supòsit en què les Fotografies pogueren ser susceptibles de Propietat Intel·lectual, per la seua mera participació, els participants cedixen als organitzadors, sense cost addicional i amb expressa facultat de cessió a tercers, els drets d'explotació (en concret, drets de reproducció, comunicació pública, distribució i transformació) sobre les seues Fotografies, sense limitació geogràfica o temporal ni quant a sistemes, suports i formats (inclosa la seua explotació en la Web i en els perfils oficials del Canal en xarxes socials). En particular, cada participant accepta la utilització de la seua Fotografia en el Calendari del 2018, sense que cap limitació es derive per als organitzadors, en la seua condició d'editors, com a conseqüència de la inclusió de la Fotografia en un dels 12 mesos.

Els participants respondran en exclusiva, amb plena garantia d'indemnitat per als organitzadors, de l'autoria i originalitat de les Fotografies així com que no vulneren drets de tercers i, en particular, que no constituïxen còpia o modificació total o parcial de cap obra o marca protegible, ni es troben sotmeses a cap altra promoció resolta o pendent de resolució. En este sentit, els participants en la Promoció assumixen plena i exclusiva responsabilitat per la participació que realitzen i es comprometen a mantenir indemne als organitzadors enfront de qualsevol reclamació de tercers que porte causa de la vulneració de les presents garanties.

En cas que de la participació, en els concrets termes en què es produïsca, derive una reclamació legítima de tercer, la responsabilitat dels organitzadors es limitarà a l'exclusió de la Fotografia/s corresponent/s de la participació en la Promoció. Així mateix, els participants garantixen la pacífica explotació de les Fotografies pels organitzadors i/o els seus cessionaris.

Queden també reservats en exclusiva a l'editorial convocant la possibilitat de cessió a tercers.

11. Acceptació de les bases i responsabilitat

El fet de participar en el Concurs implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.

Els organitzadors es reserven el dret de modificar les Bases del Concurs, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, esta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina web d'Editorial Premsa Valenciana, S. A.

Els organitzadors es reserven el dret d'excloure de la participació en el Concurs a tots aquells participants que, estimen, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que siga la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seua condició com a tal.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'estes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Concurs.

Els organitzadors queden eximits de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades si escau pels propis agraciats que impedira la seua identificació.

12. Llei Aplicable – Controvèrsia

Estes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Concurs ha d'enviar-se per escrit a Editorial Premsa Valenciana, S. A. amb domicili social c/ Traginers, 7, València, inscrita en el Registre Mercantil de València, abans dels trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Concurs, com s'indica en estes Bases. En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'estes Bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria.

Per a qualsevol diferència que haguera de ser dirimida per via judicial, les parts, renunciant al seu propi fur, se sotmeten expressament a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de València.

Levante-EMV es reserva el dret a modificar les bases, si així ho considerara necessari.